Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie weiterhin auf dieser Website bleiben, erteilen Sie damit Ihr Einverständnis zur Verwendung von Cookies.
Geschäftsbedingungen

asdasd Wir bezahlen für Sie die Gebühr für Registrator-Wechsel der .sk Domäne."

HOTLINE  
+421 221 028 430
E-MAIL Support
support@exohosting.at
ICQ Support
213057503
ONLINE Support

Mo-Fr: 08:00-20:00
Sa-So: 10:00-18:00

Transfer der .sk Domäne kostenlos

Wenn Sie sich entscheiden von Ihrem jetzigen Provider zu uns zu wechseln, wir bezahlen für Sie die Gebühr für den Registrar-Wechsel.

 
Zur Zeit ist nur die slowakische Version von Allgemeinen Geschäftsbedingugnen gültig.
Všeobecné obchodné podmienky Zmluvy o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti - webhostingových služieb (ďalej len „Zmluva“)
(ďalej len „VOP“)
Preambula
Spoločnosť EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. , so sídlom Garbiarska 3 , 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 36 485 161, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka 14082/P je obchodnou spoločnosťou zaoberajúcou sa najmä poskytovaním služieb informačnej spoločnosti spočívajúcich predovšetkým v elektronickom spracovaní, prenose, uchovávaní a vyhľadávaní dátových správ, vrátane textu, zvuku a obrazu elektronickými prostriedkami na požiadanie Príjemcu služby.
Tieto VOP vydané v súlade s § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení sa vzťahujú výlučne na vzťahy vzniknuté zo Zmlúv o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti – webhostingových služieb tak ako sú zadefinované v tejto Zmluve, ktorých zmluvnou stranou je Poskytovateľ a Príjemca, ako i na vzťahy vzniknuté z obdobných vzťahov.
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán, vyplývajúcich z poskytnutia Služby („Predmet zmluvy“) Poskytovateľom Príjemcovi.
I.
Definícia a vymedzenie pojmov
Poskytovateľ alebo Poskytovateľ služby
spoločnosť EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., so sídlom Garbiarska 3 , 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 36 485 161, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka 14082/P, IČ pre DPH 2020004503, adresa elektronickej pošty: support@exohosting.sk, telefónne číslo: +421 221 028 430; orgánom dohľadu, ktorému činnosť spoločnosti podlieha je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1;
Záujemca
fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem využiť služby Poskytovateľa a vstúpiť do záväzkovo-právneho vzťahu s Poskytovateľom, pričom ešte neodoslala Kompletne vyplnenú objednávku;
Kompletne vyplnená objednávka
Záujemcom úplne vyplnená objednávka (zodpovedané a uvedené všetky povinné údaje vyžadované Poskytovateľom označené symbolom “*“) nachádzajúca sa na webovej stránke Poskytovateľa, pričom týmto odoslaním objednávky Záujemca potvrdil, že:
 • bol oboznámený s VOP v aktuálnom znení, preštudoval si ich obsah, s ich obsahom súhlasil, zaviazal sa ich dodržiavať a postupovať v súlade s nimi,
 • bol jednoznačne a zrozumiteľne informovaný pred svojimi úkonmi, ktoré smerovali k uzavretiu tejto Zmluvy o všetkých úkonoch, ktoré musel vykonať pri uzatváraní Zmluvy a o všetkých úkonoch, ktorými sa dajú zistiť a opraviť chyby, ktoré spôsobil svojimi predchádzajúcimi úkonmi, a to ešte pred odoslaním objednávky, ako i o technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb,
 • bol informovaný, že táto Zmluva bude uložená u Poskytovateľa a bude mu dostupná na serveri Poskytovateľa, pričom presné umiestnenie mu bude oznámené v Potvrdení o prijatí objednávky, ktoré bude zaslané na jeho schránku elektronickej pošty uvedenú v jeho objednávke,
 • bol oboznámený s príslušnými pravidlami pre doménu, ktorú si objednal, určené správcami jednotlivých domén
 • bol informovaný, že jazykom ponúkanom na uzavretie zmluvy je slovenský jazyk;
odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky sa Záujemca stáva Príjemcom/Príjemcom služby na účely tejto Zmluvy;
Príjemca alebo Príjemca služby
 1. fyzická alebo právnická osoba využívajúca Služby na iný účel ako na podnikanie alebo na iný účel ako výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania odoslala Kompletne vyplnenú objednávku (ďalej tiež ako „ Spotrebiteľ “),
 2. fyzická alebo právnická osoba využívajúca Služby na účely podnikania a/alebo na výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania odoslala Kompletne vyplnenú objednávku (ďalej tiež ako „ Podnikateľ “);
Služba alebo Služby
činnosť Poskytovateľa v zmysle Zmluvy spočívajúca v Prenájme strojového času Servera Poskytovateľa pripojeného k sieti Internet v prospech Príjemcu (označovaná v týchto všeobecných obchodných podmienkach aj ako „webhostingové služby“) vrátane prevádzkovania priestoru pre webovú stránku, prevádzkovania schránok elektronickej pošty, prevádzkovania databázových systémov pre webovú stránku) v súlade s Kompletne vyplnenou objednávkou a v súlade a za podmienok uvedených v týchto VOP, registrácia a prevádzkovanie domény, služby prenájmu dedikovaných serverov, služby prenájmu virtuálnych serverov, prípadne ďalšie služby špecifikované ďalej v týchto VOP alebo na webovej stránke Poskytovateľa;
Doplnková služba alebo Doplnkové služby
je produkt, ktorý rozširuje možnosti Služby tým, že zvýši množstvo niektorých prostriedkov v rámci Služby( napríklad počet emailových schránok, počet databáz, veľkosť priestoru pre ukladanie dát a podobne)
Server alebo Servery
počítač trvalo pripojený k internetu, schopný pracovať v reálnom čase pre viac užívateľov naraz;
Klientský počítač
počítač, ktorý je pripojený k internetu a využíva služby spracovania dát Serverom, vybavený vlastnými programovými prostriedkami pre prístup a interpretáciu spracovaných dát zo Servera;
Prenájom strojového času
poskytnutie časti výpočtovej kapacity Servera na spracovanie dát a zobrazenie výsledkov spracovania na Klientskom počítači; Príjemcovi je v danom okamihu poskytnutá len čiastková kapacita servera v závislosti od využívania daného servera aj inými Príjemcami;
Prevádzkovanie priestoru pre webovú stránku
spracovanie dát Príjemcu, v rámci Prenájmu strojového času, programovými prostriedkami Poskytovateľa v prospech Príjemcu;
Prevádzkovanie schránky elektronickej pošty
spracovanie dát - odovzdávanie textových, obrazových správ, odovzdávanie dátových súborov, v rámci Prenájmu strojového času, programovými prostriedkami Poskytovateľa v prospech Príjemcu;
Doménové meno
menný názov www-stránky, ktorý je registrovaný príslušným správcom danej domény najvyššej úrovne.
Dedikovaný server
dedikovaný server - služba prenájmu fyzického serveru vyhradeného pre potreby Príjemcu so stanovenými atribútmi a rozsahom služieb zabezpečovaných infraštruktúrou Poskytovateľa
Atribúty
za atribúty služby sa považujú individuálnou dohodou medzi Poskytovateľom a Príjemcom stanovené prevádzkové alebo kvantitatívne podmienky poskytovania služby (napr.. diskový priestor, výkon procesorov, veľkosť RAM apod.).
Virtuálny server
logicky vymedzený (virtuálny) server prevádzkovaný na fyzickom serveri, na ktorom je zároveň prevádzkovaných viac virtuálnych serverov pre viac Príjemcov
Spätná kompatibilita
je vlastnosť novšej verzie softvéru, alebo hardvéru pracovať rovnako ako staršia verzia
File server
sieťové úložisko slúžiace na ukladanie dát s možnosťou prístupu Príjemcov zo siete pre potreby používania takto uložených dát. Na internetové (webové) servery sa najčastejšie k prístupu používa FTP protokol (File transfer protocol).
File hosting
File server, ktorý rednostne slúži na ukladanie dát pre účely jedinca, s možnosťou zdieľania odkazov pre sprístupnenie dát širokej verejnosti (napr: RapidShare, alebo aj Youtube)
Image hosting
slúži na nahrávanie fotografií na takto technicky pripravený server. Jednou z najznámejších služieb tohto druhu je Flickr.
Download a upload stránky
nahrávanie (upload) resp. sťahovanie (download) stránky znamená nahrávanie resp. mazanie napr. firemnej prezentácie (webovej-internetovej-stránky) z/na file server. K tomuto úkonu sa najčasteišie používa FTP klient (využívajúci FTP protokol)
hostingový účet
účet slúžiaci na sprístupnenie ovládacieho menu pre potreby nadstavovania (administrovania) a vykonávania "technických" zmien pre email, databázy, web priestor a pod.
alias
emailový alias - určený pre ľahšie zapamätanie emailovej schranky. Napr. pre schránku info@hosting.sk vytvoríme aliasy v podobe admin@hosting.sk, obchod@hosting.sk a pod. Avšak alias email iba posúva do originál schránky, plní funkciu iba "fiktívnej schránky", nemá žiadne úložisko.
Infraštruktúra Poskytovateľa
technické vybavenie a služby zaisťované Poskytovateľom pre prevádzku serverov(ako konektivita, zálohovacie systémy, správa DNS, delegácia IP, obslužné systémy a ďalšie).
Klasická registrácia domény .SK
uzavretie zmluvy o doméne medzi Príjemcom a SK-NIC, pričom Príjemca má výhradné právo po celé registračné obdobie prevádzkovať doménu na Serveroch alebo kdekoľvek inde.
Zrýchlená registrácia domény .SK
uzavretie zmluvy o doméne medzi Poskytovateľom a SK-NIC, pričom Príjemca má výhradné právo po celé registračné obdobie prevádzkovať doménu na Serveroch alebo kdekoľvek inde
Poplatok
odmena patriaca Poskytovateľovi za poskytnuté Služby vypočítaná v Kompletne vyplnenej objednávke, prípadne uvedená v Cenníku Poskytovateľa v aktuálnom znení, ku ktorej sa pripočíta zákonom stanovená DPH;
Potvrdenie o prijatí objednávky
potvrdenie, ktoré zašle Poskytovateľ na schránku elektronickej pošty určenú Príjemcom v Kompletne vyplnenej objednávke potvrdzujúce skutočnosť, že Poskytovateľovi bola doručená Kompletne vyplnená objednávka;
Cenník
aktuálny zoznam Poplatkov Poskytovateľa zverejnený na webovej stránke Poskytovateľa za poskytnutie Služieb
Zákon o elektronickom obchode
zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení zákona č. 160/2005 Z. z.
II.
Objednávka a uzavretie Zmluvy
 1. Záujemca vypĺňa objednávku nachádzajúcu sa na webovej stránke Poskytovateľa, v ktorej si zvolí Služby o ktoré má záujem, spôsob platby Poplatkov, splatnosť Poplatkov ako i ďalšie tam vyžadované údaje.
 2. Záujemca je povinný udávať v objednávke iba pravdivé a aktuálne údaje, za ktoré v plnom rozsahu a bez obmedzení zodpovedá.
 3. Momentom odoslania Kompletne vyplnenej objednávky je Príjemca svojim prejavom vôle viazaný po dobu 1 mesiaca. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote podľa predchádzajúceho odseku, zabezpečiť Potvrdenie o prijatí objednávky. Pri objednávke služby dedikovaných serverov je Príjemca povinný podľa pokynov na stránke objednávku vytlačiť a podpísanú zaslať poštou na adresu podľa pokynov Poskytovateľa. Zmluva sa považuje za uzavretú až keď je tento písomný prejav vôle Záujemcu doručený Poskytovateľovi.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu so Záujemcom, a to najmä vtedy, ak sú Záujemcom poskytnuté údaje v objednávke zjavne nepravdivé, ak Záujemca neuvedie funkčnú schránku elektronickej pošty, prípadne aj bez udania dôvodu. V tomto prípade Poskytovateľ síce zabezpečí Potvrdenie doručenia objednávky, no zároveň najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania Potvrdenia doručenia objednávky oznámi Záujemcovi, že neprijíma návrh na uzavretie zmluvy. Poskytovateľ nie je povinný odôvodniť toto svoje rozhodnutie.
 5. Zmluva je uzavretá odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky Poskytovateľovi, zaslaním Potvrdenia o prijatí objednávky zo strany Poskytovateľa a nevyužitím postupu Poskytovateľa podľa odseku 4. tohto článku.
 6. Po uzavretí Zmluvy, uhradení Poplatku, po splnení ďalších prípadných povinností zo strany Príjemcu (napr. po uhradení poplatku, prípadne iného finančného záväzku voči tretej osobe za službu spojenú s poskytnutím Služieb alebo doručením dokumentov potrebných pre začatie poskytovania Služieb) a po úspešnej registrácii Doménového mena je Príjemcovi zriadená sprevádzkovaná objednaná Služba a získava prístup do vlastného administratívneho rozhrania, odkiaľ spravuje svoje služby a ich rozsah, ako i akékoľvek vlastné osobné a kontaktné údaje.
 7. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu, ktorú si určil Príjemca v objednávke a za ktorú zaplatil Poplatok. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak na základe výzvy Poskytovateľa pred ukončením predplateného obdobia resp. skôr ak to vyžaduje daná Služba (napr. predĺženie platnosti niektorých domén) zašle výzvu k úhrade Poplatku a Príjemca tento Poplatok v Poskytovateľom stanovenej lehote, prípadne podľa uváženia Poskytovateľa v lehote do konca obdobia počas ktorého je ešte možné doménové meno alebo službu uhradiť, uhradí, predlžuje sa platnosť a účinnosť tejto zmluvy o toto ďalšie obdobie (opcia). Zmluvné strany sa dohodli, že Príjemca je oprávnený využiť opciu aj opakovane. V opačnom prípade budú Služby Poskytovateľa pozastavené a Zmluva sa ukončuje uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá.
III.
Registrácia domény a jej prevádzkovanie
 1. Poskytovateľ zabezpečí pre Príjemcu registráciu domény druhej úrovne na základe platných pravidiel registrácie domén druhej úrovne, ktorých pravidlá, prípadne odkazy na ne sú uvedené na webovej stránke Poskytovateľa. Príjemca je povinný oboznámiť sa s týmito pravidlami a v prípade, ak nebudú v slovenskom jazyku, zabezpečiť si na svoje vlastné náklady ich preklad, za ktorého obsah nezodpovedá. Poskytovateľ nezodpovedá za dodržovanie platných pravidiel správcov týchto domén zo strany Príjemcu. Poskytovateľ nezodpovedá za budúce zmeny týchto pravidiel alebo iné konanie správcu domény.
 2. Doménové meno si vyberá zásadne Príjemca na základe podmienok a pravidiel stanovených správcom domény. Prednosť pri prideľovaní Doménového mena je určovaná podľa poradia žiadosti o zriadenie. Príjemca berie na vedomie že Doménové meno, jeho registrácia alebo užívanie môže prípadne porušovať práva tretích osôb k iným Doménovým menám, ochranným známkam, obchodným značkám, menám a priezviskám, obchodným spoločnostiam, alebo právne predpisy týkajúce sa nekalej súťaže, ochrany osobnosti a pod. Príjemca odoslaním objednávky podľa článku II., ktorá zahŕňa žiadosť o registráciu Doménového mena potvrdzuje, že s vedomím možného porušenia uvedených práv a právnych predpisov vyvinul všetko úsilie, ktoré je možné po ňom spravodlivo požadovať, aby zaistil, že registrované Doménove meno nebude tieto práva a právne predpisy porušovať. Príjemca nie je oprávnený Doménove meno užívať, či umožniť jeho užívanie k účelom, ktoré sú v rozporu s právnymi predpismi Slovenskej Republiky a nariadeniami Európskej Únie, právami alebo oprávnenými záujmami tretích osôb.
 3. Dokumenty obsahujúce pravidlá registrácie domén sú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa v sekcii domény, ak Príjemca nevie dokumenty lokalizovať pred odoslaním objednávky je povinný si ich od Poskytovateľa vyžiadať zaslaním emailu na support@exohosting.sk alebo písomne poštou na adresu sídla spoločnosti.
 4. Príjemca berie na vedomie, že zaplatením registračného poplatku za registráciu zvolenej domény nevzniká nárok na úspešnú registráciu domény. Registrácia / prevod domén druhej úrovne začína obvykle do 24 hodín, najneskôr však do dvoch pracovných dni od pripísania úhrady za doménu a objednané služby na účet Poskytovateľa a splnení všetkých podmienok pre registráciu (pre tú ktorú doménu môžu byť vyžadované rôzne podmienky, napr. zaslanie výpisu z Obchodného registra, doklad o predmet činnosti PO a pod). Poplatky za registráciu domény sú zverejnené v Cenníku. O výsledku registračného procesu je Príjemca informovaný Poskytovateľom až po jeho ukončení. Príjemca berie na vedomie, že možnosť registrácie ním objednanej domény je závislé aj od včasného vykonania dohodnutej platby a doručením prípadných ďalších dokumentov a poskytnutím doplnkových údajov, ak sú takéto údaje požadované správcom príslušnej domény. Príjemca ďalej súhlasí s tým, že Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že je ním zvolené Doménové meno registrované na iného užívateľa z dôvodu rýchlejšieho splnenia všetkých nutných podmienok pre vykonanie registrácie. V prípade, že sa nepodarí doménu úspešne zaregistrovať, Príjemca má právo požiadať o inú doménu alebo o vrátenie poplatku v plnej výške znížený o reálne náklady Poskytovateľa na registráciu domény. V prípade, ak Príjemca zvolí možnosť vrátania poplatku v plnej výške znížený o reálne náklady Poskytovateľa na registráciu domény, týmto dňom Poskytovateľ odstupuje od tejto Zmluvy.
 5. Poplatky za úspešnú registráciu domény sú nevratné. Aj po predčasnom ukončení hostingu zo strany Príjemcu zostáva doména registrovaná na predplatené obdobie. Príjemca súhlasí, že v prípade predčasného ukončenia hostingovej služby z jeho strany mu bude vrátený poplatok znížený o reálne náklady na registráciu domény, a to aj v prípade, že doménu získal v rámci akcie poskytovateľa bezplatne alebo za zníženú cenu.
 6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť registrovať doménu zrýchlenou registráciou bez udania dôvodu, a to najmä, ale nie výlučne v prípade, ak názov domény bude zhodný alebo obdobný s registrovanou alebo s prihlásenou ochrannou známkou zverejnenou vo vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR, ak bude obsahovať prevažnú časť obchodného mena podnikateľa, s ktorým Príjemca nemá žiadne personálne ani majetkové prepojenie, ďalej ak je Doménové meno v rozpore so právnym poriadkom Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie, alebo s dobrými mravmi, alebo ak je Doménové meno hanlivé, urážlivé, atď.
 7. V prípade, že vznikne spor o Doménové meno z dôvodu používania slovného spojenia, ktoré je predmetom ochrany podľa registrovanej ochrannej známky alebo prihlásenej ochrannej známky v registračnom konaní, alebo z dôvodu porušenia zákona používaním názvu domény alebo mena tretej osoby, ktoré je obchodným menom a/alebo ochrannou známkou držiteľov, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, kde si voči Poskytovateľovi ako vlastníkovi domény bude uplatňovať akékoľvek nároky takáto tretia osoba, nakoľko doména bola registrovaná na meno Poskytovateľa (t. j. formou Zrýchlenej registrácie), je Poskytovateľ oprávnený vzdať sa príslušnej domény. Poskytovateľ má voči Príjemcovi nárok na úhradu všetkých nákladov a náhradu škody, ktoré vzniknú Poskytovateľovi v súvislosti s uplatnením si práva tretej osoby k takto registrovanej doméne a Príjemca v tejto súvislosti nesie plnú zodpovednosť.
IV.
Prevádzkovanie Serverov
 1. Tento ods. č. 1 článku IV sa vzťahuje len na poskytovanie webhostingových služieb. Ostatných služieb ako najmä, ale nie výlučne, registrácie domén, služieb prenájmu dedikovaných a virtuálnych serverov sa nasledujúce ustanovenia tohto odseku nijakým spôsobom netýkajú. Všeobecná platnosť ods. 2 až 7 tohto článku tým nie je dotknutá. Poskytovateľ zaistí nepretržitú prevádzku domény Príjemcu v zmysle Kompletne vyplnenej objednávky vždy s najväčším úsilím o zaistenie ich maximálnej dostupnosti a využiteľnosti, t. j. zaistí prístup Prijímateľovi v sieti Internet k www stránkam Príjemcu a možnosť aktualizovať obsah www stránok. Poskytovateľ ďalej zaistí prístup Príjemcu k jeho schránkam elektronickej pošty, resp. presmerovanie správ elektronickej pošty na schránku elektronickej pošty, ktorú si Príjemca zvolí. Príjemca nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek objednávky, zmeny a úpravy, ktoré boli potvrdené z jeho administratívneho rozhrania alebo s použitím alebo zneužitím jemu pridelených alebo ním zvolených prihlasovacích údajov. Príjemca je povinný chrániť pridelené alebo zvolené prihlasovacie údaje pred ich zneužitím a neoprávneným prístupom tretích osôb, vrátane osôb, ktoré sú s Príjemcom služby v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu. Poskytovateľ nie je nijako zodpovedný za zneužitie prihlasovacích údajov Príjemcu alebo osobných údajov Príjemcu či tretích strán, na základe ktorých prijal a akceptoval objednávku Služby alebo vykonal akúkoľvek požadovanú zmenu či úpravu už existujúcich záznamov či Služieb, v prípade ak toto zneužitie nespôsobil Poskytovateľ.
 2. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú Príjemcovi neposkytnutím Služby v rozsahu dohodnutom v Zmluve, alebo neposkytnutím Služby v kvalite a v súlade so Zmluvou a Podmienkami to len do časti ceny Služby podľa Cenníka alebo Zmluvy za dobu, počas ktorej nebola Príjemcovi poskytovaná Služba v rozsahu dohodnutom v Zmluve alebo Služba nebola poskytnutá v kvalite a v súlade so Zmluvou a Podmienkami, ak takto spôsobnú škodu spôsobil alebo mohol spôsobiť Poskytovateľ.
 3. Príjemca aj Poskytovateľ sú oprávnený odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek bez udania dôvodu. V takom prípade Príjemca súhlasí, že v prípade predčasného ukončenia služby z jeho strany mu bude vrátený alikvotná časť zaplatenej sumy znížená o reálne náklady na registráciu domény a to aj v prípade, že doménu získal v rámci akcie poskytovateľa bezplatne alebo za zníženú cenu a znížená o sumu, ktorú už za poskytnuté službu Príjemca zaplatil.
 4. V prípade výpadku alebo poruchy Serverov je Poskytovateľ povinný odstrániť nefunkčnosť v čo najkratšom možnom čase. V prípade, ak vinou Poskytovateľa nebude počas celého dňa (24 hod) zabezpečená dostupnosť Služieb minimálne 99,9%, nemá Príjemca nárok na náhradu škody súvisiacu s akýmkoľvek výpadkom alebo prerušením poskytovania Služieb, ale iba nárok na kompenzáciu za každý takýto deň jeden deň prevádzky zdarma. Prevádzkovateľ však nezodpovedá za výpadky spôsobené tretími stranami (napr. spoločnosťou poskytujúcou internetové pripojenie pre servery Poskytovateľa, výpadok el. prúdu, výpadky internetového pripojenia na strane Príjemcu, za výpadky spôsobené nedostupnosťou spojenia medzi Príjemcom a Servermi Poskytovateľa a pod.), a za výpadky spôsobené zásahom vyššej moci (zemetrasenie, živelná pohroma, požiar, atď.). Za výpadky sa nepovažujú krátke nedostupnosti spôsobené reštartom služieb a nedostupnosti spôsobené nutnou technickou údržbou. Za výpadky sa taktiež nepovažujú výpadky, ktoré spôsobí Príjemca sám a to najmä, ale nie výlučne nevhodnými nastaveniami webhostingových služieb a schránok elektronickej pošty, nesprávne naprogramovanou stránkou alebo neodbornými zásahmi do nastavení služieb.
 5. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah stránok a schránok elektronickej pošty Príjemcu. Za obsah stránok a obsah domény si Príjemca v plnej miere zodpovedá sám a to bez ohľadu na to, či je doména registrovaná na Príjemcu alebo na Poskytovateľa. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné ekonomické, priame, nepriame, alebo následné škody a/alebo ušlý zisk Príjemcu v súvislosti s využívaním Služieb na základe Zmluvy, VOP a cenníka. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie zákona pri využívaní poskytovaných stránok. V prípade akýchkoľvek škôd a nákladov vzniknutých uvedením do stavu neodporujúcemu zákonu, Príjemca taktiež zodpovedá za škodu, ktorá týmto konaním Poskytovateľovi vznikla v plnom rozsahu. Príjemca zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do nastavení poskytnutej služby, prípadne za škodu spôsobenú použitím a umiestnením obsahu ktorý umiestni na server v rozpore s čl. V, ods. 3 týchto Podmienok;
 6. Tento ods. č. 6 článku IV sa vzťahuje len na poskytovanie webhostingových služieb. Poskytovateľ neprevádzkuje na svojich Serveroch stránky nasledovného charakteru: warezové stránky, stránky na sťahovanie nelegálneho softvéru, hudby a filmov, erotické a porno stránky, chatové stránky, stránky, ktorých obsah akýmkoľvek spôsobom porušuje platné právne predpisy Slovenskej republiky alebo Európskej únie, ako i dobré mravy. V prípade využívania poskytovaných Služieb Príjemcu vyššie uvedeným spôsobom, prípadne na rozosielanie nevyžiadanej pošty (spamu), ktorými sa porušujú autorské, patentové, priemyselné práva, práva z ochranných známok alebo iné obdobné práva, ktorými sa ohrozuje súkromie a bezpečnosť a súkromie počítačových systémov iných užívateľov siete Internet (napr. prostredníctvom vírusov, generátorov hesiel a pod), ktoré obsahujú akékoľvek informácie ohrozujúce alebo poškodzujúce dobé meno Poskytovateľa alebo jeho pracovníkov, ktorým sú priamo alebo nepriamo poškodzované práva tretích osôb, na skladovanie nadmerného množstva hudobných a video súborov (.mp3 , .avi a iné), má Poskytovateľ právo na okamžité prerušenie poskytovania Služieb. Poskytovateľ môže opätovne aktivovať okamžité prerušenie poskytovania Služieb bez odkladu po odstránení materiálov a Služieb uvedených vyššie zo Servera a doručení oznámenia Príjemcu o odstránení týchto materiálov. V prípade, ak tak neurobí, je povinný vrátiť Príjemcovi alikvotnú čiastku za poskytnuté služby. Ak bude Príjemca umiestňovať takéto materiály na Server opakovane alebo ich odmietne po výzve Poskytovateľa bez odkladu odstrániť, Poskytovateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť. Poskytovateľ má v tomto prípade právo zmazať zo svojho Servera všetky dáta týkajúce sa Príjemcovej domény. Príjemca zodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú Poskytovateľovi z dôvodov opísaných v tomto odseku v plnom rozsahu. Poskytovateľ má právo pozastaviť Príjemcovi služby a/alebo odstúpiť od zmluvy v prípade, že Príjemca nadmerne zaťažuje servery Prevádzkovateľa a tým obmedzuje poskytovanie služieb iným Príjemcom resp. iným používateľom siete Internet. Uvedené sa vzťahuje najmä, ale nie výlučne na nadmerné zaťažovanie procesoru servera – ak Príjemca vo viac ako po sebe idúcich piatich minútach využíva viac ako 10 % výpočtového výkonu servera (procesora) a/alebo nadmerne zaťažuje databázové servery a/alebo nadmerne zaťažuje emailové servery a/alebo nadmerne zaťažuje prenosové kapacity poskytovateľa (prenesie viac ako 100GB dát mesačne)
 7. Príjemca berie na vedomie, že v prípade nutnosti aktualizácie niektorej časti softvérového alebo hardvérového vybavenia Poskytovateľa je vždy uprednostnená bezpečnosť pred spätnou kompatibilitou.
V.
Služba „Neobmedzený hosting“
 1. Štandardná webová stránka – je osobná webová stránka a/alebo webová stránka malých a stredných firiem, ktorá využíva prostriedky servera Poskytovateľa (výkon, priestor, počet e-mailov, počet databáz) v rozsahu, v akom ho využíva min. 90% Príjemcov webhostingových služieb ku dňu Kompletne vyplnenej objednávky Príjemcom; štandardná webová stránka nie je definovaná ako veľká korporátna stránkou, stránka s väčším počtom video/audio súborov, file server, file hosting, image hosting, download a upload stránky, ani ako stránka s návštevnosťou prevyšujúcou návštevnosť stránok min. 85% Príjemcov ku dňu Kompletne vyplnenej objednávky Príjemcom, a nie je ani stránkou, ktorú je podľa odborného posúdenia Poskytovateľa vhodné prevádzkovať na virtuálnych a dedikovaných serveroch (ďalej len „Štandardná webová stránka“). Bližšie infomácie o využívaní prostriedkov servera Poskytovateľa (výkon, priestor, počet e-mailov, počet databáz) v rozsahu, v akom ho využíva min. 85% Príjemcov webhostingových služieb ku dňu Kompletne vyplnenej objednávky Príjemcom poskytne Poskytovateľ najneskôr do 48 hodín na požiadanie Záujemcu alebo Príjemcu prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Služba „Neobmedzený webhosting“ je taká Služba, v rámci ktorej Príjemca prevádzkuje Štandardnú webovú stránku podľa bodu 1 tohto článku, pričom Poskytovateľ poskytuje parametre tejto služby podľa bodu 3. tohto článku.
 3. Parametre s označením „Neobmedzený“ a ich užívanie v rámci služby „Neobemedzený hosting“ sú definované takto:
  1. Neobmedzený diskový priestor – je v Prenájom strojového času Servera Poskytovateľa pripojeného k sieti Internet v prospech Príjemcu (ďalej len „priestor“) s kapacitou, ktorú využíva Štandardná webová stránka. Veľkosť priestoru môže byť obmedzená v prípade, že Príjemca využíva priestor v rozsahu, ktorým obmedzuje poskytovanie Služby iným Príjemcom Poskytovateľa. Príjemca sa zaväzuje, že službu „Neobmedzený hosting“ nebude využívať takým spôsobom, pri ktorom sa do priestoru, ktorý využíva ukladajú dáta nesúvisiace so stránkou a/alebo pri ktorom sa priestor Príjemcu využíva na zálohovanie a archivovanie dát pre fyzické alebo právnické osoby iné ako Príjemca. Príjemca sa zaväzuje, že službu „Neobmedzený hosting“ nebude využívať ako download server väčšieho množstva software, videí, obrázkov, hudby a iných dát.
  2. Neobmedzený počet e-emailových schránok - je taký počet e-mailových schránok, ktoré využíva Štandardná webová stránka. Príjemca sa zaväzuje, že službu „Neobmedzený hosting“ nebude využívať tak, že bude prevádzkovať väčšie množstvo schránok pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré nesúvisia s Príjemcom, najmä, ale nie výlučne nebude prevádzkovať emailové schránky pre iné osoby, a/alebo schránky pre užívateľov portálov a/alebo verejný mailový server) a/alebo prenájom schránok iným fyzickým alebo právnickým osobám.
  3. Neobmedzený počet databáz – je taký počet databáz, ktorý využíva Štandardné webová stránka. Príjemca sa zaväzuje, že službu „Neobmedzený hosting“ nebude využívať tak, že použije databázy z iných webhostingových účtov prevádzkovaných u Poskytovateľa ako z účtu, ku ktorému boli vytvorené a taktiež sa Príjemca zaväzuje, že službu „Neobmedzený hosting“ nebude využívať tak, že bude využívať databázy z webhostingových účtov, ktoré sú prevádzkované u iného poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti, alebo prostredníctvom softvéru, ktorý nie je umiestnený na serveri Poskytovateľa.
  4. Neobmedzený počet aliasov - Príjemca je oprávnený do nasmerovať webového priestoru neobmedzený počet domén/aliasov prostredníctvom služieb Dns parking a/alebo Dns parking plus za podmienok, že domény, ktoré sú smerované do webhostingového účtu, nie sú poskytované pre prevádzkovanie priestoru pre webové stránky tretích osôb.
 4. V prípade porušenia povinností Príjemcu podľa bodu 3 tohto článku je Poskytovateľ oprávnený ukončiť poskytovanie služby „Neobmedzený webhosting“ do 7 kalendárnych dní, pred ukončením je však povinný ponúknuť Príjemcovi inú službu zo svojej ponuky podľa aktuálneho cenníka. Doručenie ponuky sa spravuje článkom XII., ods. 7 týchto VOP.
 5. Poskytovateľ je oprávnený bezodplatne na požiadanie Príjemcu parametre podľa článku 3, t. j. parametre Štandardnej webovej stránky navýšiť oproti jej zadefinovaným hodnotám podľa bodu 1 tohto článku v rámci svojich aktuálnych technických možnosti (najmä, ale nie výlučne v rámci hardvérového a softvérového zariadenia), vždy však výlučne tak, aby boli služby ostatným Príjemcom poskytované v súlade s týmito VOP. Možnosť navýšenia parametrov je vždy závislá na odbornom posúdení Poskytovateľa a Príjemca nemá na navýšenie podľa tohto článku právny nárok.
VI.
Spoločné ustanovenia pre prevádzkovanie služieb dedikovaných a virtuálnych serverov
 1. Príjemca nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek objednávky, zmeny a úpravy, ktoré boli potvrdené z jeho administratívneho rozhrania alebo s použitím alebo zneužitím jemu pridelených alebo ním zvolených prihlasovacích údajov. Príjemca je povinný chrániť pridelené alebo zvolené prihlasovacie údaje pred ich zneužitím a neoprávneným prístupom tretích osôb. Poskytovateľ nie je nijako zodpovedný za zneužitie prihlasovacích údajov Príjemcu alebo osobných údajov Príjemcu či tretích strán, na základe ktorých prijal a akceptoval objednávku Služby alebo vykonal akúkoľvek požadovanú zmenu či úpravu už existujúcich záznamov či Služieb, v prípade ak toto zneužitie nespôsobil Poskytovateľ.
 2. Príjemca nesmie využívať služby takým spôsobom, ktorý by viedol k porušeniu práva Poskytovateľa alebo tretích strán alebo by mohol zapríčiniť znevýhodnenie ostatných užívateľov pri využívaní zdieľaných prostriedkov. Príjemca nesmie využívať poskytnuté prostriedky ani takým spôsobom, ktorým by získal neoprávnene zvýhodnenie oproti ostatným užívateľom, alebo takým spôsobom, ktorý by mohol viesť k porušeniu nebo poškodeniu prevádzky servera. Za závažné porušení povinností Príjemcu je považované najmä, ale nie výlučne pokus o narušenie bezpečnosti a nepretržitosti prevádzky služby.
 3. Príjemca sa zaväzuje, že nebude na prenajatom virtuálnom alebo dedikovanom serveri prevádzkovať stránky alebo služby a ukladať obsah nasledovného charakteru: warezové stránky, stránky na sťahovanie nelegálneho softvéru, hudby a filmov, erotické a porno stránky, chatové stránky, stránky ktorých obsah akýmkoľvek spôsobom porušuje platné právne predpisy Slovenskej republiky alebo Európskej únie, ako i dobré mravy. V prípade využívania poskytovaných Služieb Príjemcu vyššie uvedeným spôsobom, prípadne na rozosielanie nevyžiadanej pošty (spamu), ktorými sa porušujú autorské, patentové, priemyselné práva, práva z ochranných známok alebo iné obdobné práva, ktorými sa ohrozuje súkromie a bezpečnosť a súkromie počítačových systémov iných užívateľov siete Internet (napr. prostredníctvom vírusov, generátorov hesiel a pod), ktoré obsahujú akékoľvek informácie ohrozujúce alebo poškodzujúce dobé meno Poskytovateľa alebo jeho pracovníkov, ktorým sú priamo alebo nepriamo poškodzované práva tretích osôb, Poskytovateľ právo na okamžité prerušenie poskytovania Služieb.
 4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zaistí nepretržitú prevádzku objednaných služieb virtuálneho alebo dedikovaného servera vždy s najväčším úsilím, ktoré je možné za daných okolností vyvinúť, tak aby zaistil ich maximálnu dostupnosť a využiteľnosti. V prípade, že Príjemca nemá objednanú a úhradu službu zálohovania dát Poskytovateľ nezodpovedá za stratu dát spôsobenú hardvérovou, softvérovou alebo inou nepredvídateľnou chybou.
 5. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť či úplne pozastaviť poskytovanie služieb, v prípade, že tým odvráti vzniku alebo zabráni trvaniu stavu, ktorý spôsobuje škodu Poskytovateľovi alebo tretím stranám (najmä, ale nie výlučne obmedzovanie ostatných užívateľov pri využívaní zdieľaných atribútov a služieb a/alebo bezpečnostné rizika ako je phising). Poskytovateľ až do doby zaistenia nápravy Príjemcom neporušuje svoje povinnosti podľa čl. V, ods. 4.
 6. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť služby v nevyhnutnom rozsahu, ktorý je definovaný odbornými zamestnancami Poskytovateľa, v prípade nutných technických zásahov ako sú najmä, ale nie výlučne aktualizácia software na serveroch, na ktorých sú prevádzkované virtuálne servery, pripadne aktualizácia alebo výmena a údržba infraštruktúry poskytovateľa, ktorú využívajú dedikované aj virtuálne servery. Zákazník súhlasí že v prípade nutnosti aktualizácie niektorej časti systému (operačný systém, časti operačného systému, programové vybavenie servera) je vždy uprednostnená bezpečnosť pred spätnou kompatibilitou.
VII.
Ustanovenia týkajúce sa len virtuálnych serverov
 1. Službou prenájmu virtuálneho serveru poskytuje Poskytovateľ Príjemcovi možnosť využití časti výpočtových prostriedkov fyzického serveru so stanovenými atribútmi a rozsahom služieb zabezpečovaných infraštruktúrou Poskytovateľa. Atribúty sú stanovené z časti ako vyhradené pro potreby Príjemcu (výkon procesoru, veľkosť pamäti, diskový priestor atd.) a sčasti ako zdieľané (počty diskových operácií, sieťová prevádzka a pod.), ktoré Príjemca používa zároveň s ostatnými užívateľmi. Miera možnosti využití zdieľaných atribútov Príjemcu je pritom limitovaná mierou využívania zdieľaných atribútov ostatnými Príjemcami. Presne špecifikácia vyhradených prostriedkov pre jednotlivé ponúkané virtuálne servery je uvedená na stránke poskytovateľa v sekcii Virtuálne servery.
 2. Služby virtuálnych serverov zabezpečované infraštruktúrou Poskytovateľa sú vždy zdieľané, pokiaľ sa písomne nedohodnú zmluvné strany na inom riešení, pričom presne vymenujú vyhradené služby z infraštruktúry (ako je vyhradená konektivita, individuálne zálohovacie riešenie a pod.).
 3. Príjemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ žiadnym spôsobom neručí za technické či iné problémy spôsobené prevádzkou aplikácií, ktoré si Príjemca na svoj priestor virtuálneho serveru sám umiestnil. Poskytovateľ zároveň nezaručuje funkčnosť Príjemcom dodaných aplikácii na poskytnutom priestore virtuálneho serveru. Príjemca zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade, že Poskytovateľ zistí prevádzku aplikácie, ktorá ohrozuje hladký chod celého serveru Poskytovateľa, má Poskytovateľ právo okamžite zastaviť prevádzku takej aplikácie, či Virtuálneho Serveru, ktorý problémy spôsobuje, až do odstránenia príčiny problému Príjemcom. V prípade prerušenia prevádzky služby virtuálneho serveru Príjemca nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu neuskutočnenej prevádzky, a Poskytovateľ môže od Príjemcu vymáhať náhradu vynaložených nákladov na odstránenie takéhoto stavu prípadne vzniknutú škodu.
 4. Poskytovateľ odovzdá Príjemcovi novozriadenú službu v plne funkčnom stave, a to vrátane všetkých aplikácii z ponuky Poskytovateľa, ktoré si Príjemca pri objednaní služby objednal. Správa aplikácii je Zákazníkovi umožnená pomocou on-line rozhrania, určeného Poskytovateľom. Príjemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že zo strany Poskytovateľa je zaručená funkčnosť celého serveru Poskytovateľa a jeho pripojení k sieti Internet. Príjemca je sám zodpovedný za správne prevedenú správu ním zvolených aplikácii v priestoru virtuálneho serveru. V prípade problémov má Príjemca nárok na prevedenie servisného zásahu reštart servera zo strany Poskytovateľa. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté Príjemcovi v dôsledku jeho neodborného zásahu do prevádzkovaných aplikácii či celého Príjemcovho virtuálneho serveru. Vady vzniknuté na HW celého serveru (a/alebo na spojovacej sieti odstráni Poskytovateľ vždy bez zbytočného odkladu tak, aby v najvyššej možnej miere zaistil neustálu prevádzku služby virtuálneho serveru Príjemcovi.
VIII.
Ustanovenia týkajúce sa len dedikovaných serverov
 1. Službou prenájmu dedikovaného serveru poskytuje Poskytovateľ Príjemcovi možnosť využitia výpočtových prostriedkov fyzického serveru so stanovenými atribútmi a rozsahom služieb zabezpečovaných infraštruktúrou Poskytovateľa. Atribúty sú stanovené z časti ako vyhradené.
 2. Príjemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ žiadnym spôsobom neručí za technické či iné problémy spôsobené prevádzkou aplikácií, ktoré si Príjemca na svoj priestor dedikovaného serveru sám umiestnil. Poskytovateľ zároveň nezaručuje funkčnosť Príjemcom dodaných aplikácii na poskytnutom dedikovanom serveri. Príjemca zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade, že Poskytovateľ zistí prevádzku aplikácie, ktorá ohrozuje hladký chod infraštruktúry Poskytovateľa, má Poskytovateľ právo okamžite zastaviť prevádzku takej aplikácie, či dedikovaného Serveru, ktorý problémy spôsobuje, až do odstránenia príčiny problému Príjemcom. V prípade prerušenia prevádzky služby dedikovaného serveru Príjemca nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu neuskutočnenej prevádzky, a Poskytovateľ môže od Príjemcu vymáhať náhradu vynaložených nákladov na odstránenie takéhoto stavu prípadne vzniknutú škodu.
 3. Poskytovateľ odovzdá Príjemcovi novozriadenú službu v plne funkčnom stave, a to vrátane všetkých aplikácii z ponuky Poskytovateľa, si Príjemca pri objednaní služby objednal. Príjemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že zo strany Poskytovateľa je zaručená funkčnosť celého serveru čo sa týka hardvérového, nie však softvérového vybavenia. Príjemca je sám zodpovedný za správne prevedenú správu ním zvolených aplikácii a operačného systému na dedikovanom serveri. V prípade problémov má Príjemca nárok na prevedenie servisného zásahu reštart servera zo strany Poskytovateľa. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté Príjemcovi v dôsledku jeho neodborného zásahu do prevádzkovaných aplikácii či celého Príjemcovho dedikovaného serveru. Vady vzniknuté na hardvéri celého serveru a/alebo na spojovacej sieti odstráni Poskytovateľ vždy bez zbytočného odkladu tak, aby v najvyššej možnej miere zaistil neustálu prevádzku služby dedikovaného serveru Príjemcovi.
IX.
Zmena ponuky Poskytovateľa a zmena zmluvných dojednaní počas trvania Zmluvy
 1. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť aktuálnu ponuku poskytovaných Služieb vrátanie Poplatkov alebo parametrov poskytovaných Služieb (vrátane Služieb už existujúcich), a to s účinnosťou voči Príjemcovi od ďalšej splatnosti Poplatku a/alebo uhradením Poplatku po zmenení podmienok Poskytovanej Služby, pričom Príjemcovi, ktorý má uhradený Poplatok, zostávajú zachované podmienky poskytovania Služieb do splatnosti ďalšieho Poplatku v pôvodnom rozsahu. Vykonaním úhrady Poplatku v zmenenom rozsahu za poskytované Služby vyjadruje Príjemca svoj súhlas s poskytovaním Služieb podľa aktuálne platnej (teda zmenenej ponuky) pre túto službu.
 2. Poskytovateľ je oprávnený úplne, alebo čiastočne odobrať Službu zo svojej ponuky. Príjemca, ktorý Službu odobratú z ponuky Poskytovateľa využíva, má nárok na jej poskytovanie v pôvodnom rozsahu do splatnosti ďalšieho Poplatku, nie však na jej úpravy, rozšírenie, či zmeny. Poskytovateľ môže Príjemcu vyzvať k zmene Služby podľa svojej aktuálnej ponuky k určitému dátumu, po uplynutí ktorom bude poskytovanie takejto služby ukončené. O krokoch a postupoch opísaných v prvej vete tohto článku bude Poskytovateľ informovať v dostatočnom predstihu na svojej webovej stránke.
 3. Príjemca je oprávnený počas platnosti a účinnosti Zmluvy meniť Služby v rozsahu, v akom to Poskytovateľ umožňuje, a to po vzájomnej dohode a po prehodnotení zaplateného Poplatku za doterajšie Služby a požadované nové Služby. Prednostne sa však Príjemca zaväzuje požadovať zmeny poskytovaných Služieb ku dňu splatnosti ďalšieho nasledujúceho Poplatku, a to s dostatočným predstihom, aby Poskytovateľ mohol technicky vykonať zmenu využívania poskytovaných Služieb.
X.
Platobné podmienky
 1. Príjemca sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi Poplatok, a to v rozsahu a vo výške stanovenej v Kompletne vyplnenej objednávke, inak v rozsahu a vo výške uvedenej v Cenníku, ktorý je verejne dostupný na webovej stránke Poskytovateľa. Pokiaľ nie je v objednávke, alebo v Cenníku stanovená splatnosť Poplatku, lehota splatnosti poplatku je spravidla 1x ročne dopredu.
 2. Súčasťou Potvrdenia o prijatí objednávky bude taktiež tzv. proforma faktúra znejúca na výšku Poplatku, ktorá má splatnosť 14 dní. Do 14 dní po uhradení proforma faktúry Prijímateľom Poskytovateľ vystaví a odošle Príjemcovi účtovný doklad. Faktúra – účtovný doklad je zasielaná Príjemcovi služby ako elektronická faktúra v zmysle platnej právnej úpravy. Elektronická faktúra obsahuje údaje v zmysle platných právnych predpisov a môže byť vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte. Príjemca služby vyjadruje svoj výslovný súhlas so zasielaním elektronickej faktúry. V prípade, že Príjemca chce obdržať účtovný doklad aj prostredníctvom doručenia Slovenskou poštou, a.s. v papierovej podobe, môže si túto službu objednať za poplatok uvedený v aktuálnom cenníku. Zaplatením Poplatku sa rozumie pripísanie Poplatku na účet Poskytovateľa uvedený na webovej stránke Poskytovateľa v plnej výške a so správnym variabilným symbolom. Poplatok je povinný Príjemca platiť bezhotovostným prevodom v prospech jedného z účtov Poskytovateľa uvedeného na webovej stránke Poskytovateľa spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu uvedeného v proforma faktúre. Platba poštovými poukážkami sa vylučuje a prípadná úhrada prostredníctvom poštovej poukážky, zmenkou alebo šekom sa nepovažuje za uhradenie Poplatku.
 3. Poskytovateľ 14 dní pred ukončením predplateného obdobia prípadne skôr ak to vyžaduje daná služba (napr. predĺženie platnosti niektorých domén) zašle e-mailom Príjemcovi výzvu k úhrade spoločne s proforma faktúrou, ktorá je splatná 14 dní. Ustanovenia odseku 2. tohto článku sa v tomto prípade použijú primerane. V prípade že predmetom výzvy je predlžovací poplatok za doménu a nie je uhradený do 14 dní od odoslania tejto výzvy, Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za úspešný proces predĺženia domény. Príjemca taktiež nemá nárok na prípadné náhrady spojené so získaním takejto domény späť do vlastníctva Príjemcu, ak bola už obsadená iným užívateľom. Poskytovateľ si vyhradzuje právo upravovať výšku Poplatku počnúc splatnosťou ďalšieho Poplatku. O tejto skutočnosti bude v dostatočnom predstihu informovať Príjemcu. Ustanovenia článku 5. týchto VOP platia primerane. V prípade neuhradenia poplatku do 20 dni od splatnosti ma Poskytovateľ právo odstrániť všetky dáta Príjemcu so svojich zariadení.
 4. Poskytovateľ je povinný vrátiť Príjemcovi Poplatok, resp. jeho pomernú časť iba v prípade, ak nemôže zabezpečiť Službu v dĺžke, kvalite a parametroch daných týmito VOP a ani ako protihodnotu vrátenia zaplatenej pomernej časti Poplatku si Príjemca nevyberie inú Službu podľa jeho vlastného výberu poskytovanú Poskytovateľom v tejto výške.
 5. V prípade omeškania s uhradením Poplatku viac ako 7 dní odo dňa splatnosti Poplatku a/alebo iného finančného záväzku , Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie Služieb až do úplného uhradenia Poplatku a/alebo iného finančného záväzku s právom účtovať poplatok za opätovnú aktiváciu Služieb. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený deaktivovať aj Služby pre dlžného Príjemcu, ktoré sú upravené inou zmluvou o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti.
 6. V prípade neuhradenia Poplatku za doplnkovú službu viac ako 7 dní odo dňa splatnosti Poplatku, Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť všetky Služby k doméne, pre ktorú je doplnková služba určená. V prípade že Príjemca nemá záujem o ďalšie poskytovanie doplnkovej služby je povinný najneskôr 5 dní pred splatnosťou informovať Poskytovateľa o tejto skutočnosti.
XI.
Spracúvanie a ochrana osobných údajov
 1. Príjemca, ktorý je fyzickou osobou, odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky výslovne súhlasí s tým, aby Poskytovateľ uzavretím Zmluvy získal osobné údaje o Príjemcovi, a to jeho titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, telefónne číslo. Príjemca berie na vedomie, že účelom spracúvania jeho osobných údajov Poskytovateľom je zabezpečenie riadneho výkonu činností súvisiacich so správou Zmluvy. Príjemca berie na vedomie, že Poskytovateľ spracúva osobné údaje Príjemcu taktiež za účelom plnenia povinností podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 2. Príjemca, ktorý je fyzickou osobou súhlasí s tým, aby Poskytovateľ poskytol jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v predchádzajúcom odseku správcovi a/alebo registrátorovi príslušných domén spolupracujúcich s Poskytovateľom pre registrácii príslušného Doménového mena. Príjemca berie na vedomie, že účelom spracúvania osobných údajov Príjemcu je uzavretie a správa zmluvy o doméne. Príjemca súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje pre príslušného správcu a registrátora domén spracúval Poskytovateľ, a to aj v rámci svojho informačného systému.
 3. Príjemca súhlasí s tým, aby Poskytovateľ aj po ukončení Zmluvy ďalej viedol vo svojom informačnom systéme osobné údaje Príjemcu, a to pre prípad ďalšieho uzavretia Zmluvy, aby Príjemca mohol byť Poskytovateľom identifikovaný ako stály zákazník, a aby Poskytovateľ, v prípade že bude ponúkať zvýhodnené podmienky poskytnutia Služieb, tieto mohol Príjemcovi ponúknuť.
 4. Príjemca berie na vedomie, že odvolať súhlas daný Poskytovateľovi a príslušnému správcovi a registrátorovi domén na spracúvanie osobných údajov v rozsahu a za podmienok v tomto článku dohodnutých, je možné až po ukončení záväzkovo-právneho vzťahu a súčasne po splnení všetkých záväzkov Príjemcu voči Poskytovateľovi z tejto Zmluvy.
 5. Príjemca udeľuje svoj súhlas s tým, že mu Poskytovateľ bude na schránku elektronickej pošty uvedenej v Kompletne vyplnenej objednávke zasielať obchodné informácie o novinkách zo svojej ponuky a zároveň s tým, že Poskytovateľ môže použiť informácie o Príjemcovi (s výnimkou osobných údajov, na ktoré sa vzťahujú osobitné právne predpisy), pre svoje marketingové účely.
XII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
 1. Právne vzťahy z tejto Zmluvy sa spravujú ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva je uzavretá ako nepomenovaná zmluva podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, pričom v súlade s ustanoveniami § 263 Obchodného zákonníka v prípade kolízie dispozitívnych ustanovení Obchodného zákonníka s ustanoveniami tejto Zmluvy majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy a týchto VOP. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a VOP platí právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak by bol Príjemca cudzincom, alebo ak by sa Služby poskytovali na územie iného štátu.
 2. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne tieto VOP zmeniť. Zmena VOP sa považuje za zmenu zmluvných podmienok. Poskytovateľ oznamuje zmenu VOP na svoje webovej stránke, pričom zmluvné strany sa dohodli, že oznámenie o zmene VOP sa považuje za doručené Príjemcovi pätnástym dňom odo dňa zverejnenia nových VOP na webovej stránke Poskytovateľa.
 3. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria: Kompletne vyplnená objednávka, tieto VOP a Cenník.
 4. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať zľavy na služby alebo domény podľa svojho uváženia, prípadne ich poskytnúť v rámci marketingovej akcie zadarmo. Na zľavu alebo doménu a/alebo službu nie je právny nárok a nie je možné ich vymáhať súdnou cestou. Jednotlivé akcie nie je možné kombinovať s ďalšími akciami a doplnkovými zľavami. Všetky zľavy sa uplatňujú z platných cenníkových cien.
 5. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 351 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení dohodli, že po odstúpení od Zmluvy spôsobujúcom jej zánik, zostáva zachovaná platnosť a účinnosť ustanovení týkajúcich sa Poplatkov a sankcií. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení dohodli, že nie sú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté pred zánikom Zmluvy.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že Príjemca nie je oprávnený previesť bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa žiadne práva a povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy a VOP na tretiu osobu. Za prevod práv a povinností sa považuje aj zmena v mene a priezvisku pri fyzických osobách alebo obchodnom mene/názvoch subjektov pri právnických osobách Príjemcu služby v administratívnom rozhraní na správu služieb. Formu poskytnutého súhlasu určuje Poskytovateľ. V prípade udelenia súhlasu Poskytovateľa je tento oprávnený vyúčtovať a Príjemca sa zaväzuje uhradiť poplatok za spracovanie zmeny údajov u jednotlivých správcov domén, ak správca domény takýto poplatok vyžaduje vo výške aktuálne zverejnenej v Cenníku.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia prebieha výlučne formou elektronickej komunikácie, a to prednostne formou správ elektronickej pošty. Za týmto účelom Príjemca v plnom rozsahu zodpovedá za funkčnosť svojej schránky elektronickej pošty uvedenej v Kompletne vyplnenej objednávke. Všetky informácie, ktorých odoslanie preukáže v prípade sporu Poskytovateľ, sa považujú za riadne doručené, a to počnúc piatym dňom odo dňa odoslania takejto informácie.
 8. Zmluvné strany sa podľa ustanovenia § 263 Obchodného zákonníka dohodli na vylúčení pôsobnosti § 385 Obchodného zákonníka.
 9. Ustanovenie platné pre Podnikateľov: Zmluvné strany sa podľa ustanovenia § 5 ods. 7 Zákona o elektronickom obchode dohodli na vylúčení pôsobnosti ustanovení § 5 odsekov 3 až 6 Zákona o elektronickom obchode.
 10. V zmysle § 263 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že odchylne od ustanovenia § 330 Obchodného zákonníka je Poskytovateľ oprávnený v prípade, ak Príjemcom poskytnuté plnenie nestačí na splnenie všetkých resp. celého splatného záväzku Príjemcu, určiť, ktorý záväzok resp. jeho časť je Príjemcom splnená. Ak Poskytovateľ nerozhodne odlišne, platí, že akékoľvek plnenie obdržané v rámci tejto Zmluvy Poskytovateľom sa použije na uspokojenie jeho pohľadávok v nasledovnom poradí: 1. akékoľvek náklady spojené s vymáhaním pohľadávky, 2. úroky z omeškania, 3. zmluvné pokuty a náhrada škody, 4. istina pohľadávky.
 11. Príjemca odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky tejto Zmluvy v súlade s ustanovením § 401 Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlasuje Poskytovateľovi predĺženie premlčacej lehoty všetkých práv a nárokov Poskytovateľa z tejto Zmluvy na dobu 10 rokov od doby, kedy začne plynúť.
 12. Príjemca, jeho právny nástupca, dedič alebo zákonný zástupca a pod., je povinný oznámiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu zmenu všetkých dôležitých údajov o svojej osobe, najmä však zmenu adresy sídla, miesta podnikania alebo bydliska, zmenu štatutárneho zástupcu, bankového účtu, z ktorého sú uskutočňované platby, rozhodnutie o jeho zrušení, jeho splynutie s inou spoločnosťou, vstup do likvidácie, úpadok, začatie konkurzného alebo vyrovnávacieho konania alebo ukončenia podnikania a pod.. V prípade zrušenia spoločnosti (Príjemcu) alebo vstupu spoločnosti (Príjemcu) do likvidácie, alebo v prípade ak je Príjemca v úpadku, alebo bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, alebo bolo vyhlásené konkurzné konanie na majetok Príjemcu, alebo v prípade ak Príjemca ukončí podnikanie, alebo u fyzickej osoby pri úmrtí, alebo strate spôsobilosti a pod., dochádza k predčasnému ukončeniu Zmluvy s okamžitou účinnosťou a finančné vyrovnanie sa uskutoční s právoplatnými dedičmi, ktorí si k tomuto uplatnia nárok.
 13. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy a týchto VOP sú im jasné, určité a zrozumiteľné a zaväzujú sa ich plniť. VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Všetky Zmluvy, ako aj iné dohody, ktorých predmetom je poskytovanie Služieb zo strany Poskytovateľa, ktoré boli uzatvorené pred účinnosťou týchto VOP a spravovali sa doterajšími podmienkami, sa od dátumu platnosti a účinnosti týchto VOP riadia týmito VOP a považujú sa za Zmluvu podľa týchto VOP.
 14. Text VOP v slovenskom jazyku je záväzný a má prednosť pre znením VOP vyhotovených v akomkoľvek inom jazyku.
 15. Príjemca odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky týmto potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP.
 16. Definícia obsahu slov a slovných spojení začínajúcich v texte tejto zmluvy a vo VOP veľkým písmenom je definovaná v článku I. VOP
 17. Tieto VOP v plnom rozsahu nahradzujú doteraz platné a účinné VOP. Tieto VOP boli zverejnené na webovej stránke www.exohosting.sk a nadobúdajú platnosť a účinnosť 18.11.2011